KVKK

YÜPAŞ Yapı Turizm Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi Müşteri, Ticari İş Ortağı ve Mağaza Ziyaretçileri Bakımından Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz, Ticari İş Ortaklarımız Ve Ziyaretçilerimiz,

Veri Sorumlusu sıfatıyla YÜPAŞ Yapı Turizm Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi (bundan böyle “YÜPAŞ” olarak anılacaktır.)  ve şubeleri tarafından kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümlerine uygun olarak işlenmekte olup, işlenen kişisel verilerinize ilişkin genel bilgilendirme metni aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

 

Bu metinde;

 • “Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No: 20 D: 14 - Kadıköy / İstanbul” adresinde bulunan işyerimizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen, 
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, idari ve teknik destek sağlayan 3. kişiler ve etkinliklerimize katılım sağlayanlara ilişkin, kongre, konferans veya etkinlik düzenlenmesi hizmetlerimiz kapsamında elde edilen,
 • İletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz esnasında elde edilen,
 • Ticari ilişkinin kurulması ve devamı esnasında elde edilen,

kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İşyeri Ziyaretleri

 • Mağaza güvenliğinin sağlanabilmesi ve mağazalarda gerçekleşebilecek hukuka aykırı eylem ve fiiller neticesinde yetkili makamlara bilgi-belge sağlama yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi maksadıyla işyerinin içi ve dışı kamera ile takip edilmek suretiyle güvenlik kameraları ile kaydedilen görüntülerinizi işliyoruz.
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgilerinizi, (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır)
 • Ödemenizi mail order yöntemi ile yapmayı tercih etmeniz halinde talebiniz doğrultusunda kişisel bilgileriniz işlenmektedir.

Kongre, Konferans ve Etkinlik Düzenlenmesi

 • Tarafımızca düzenlenen kongre, konferans ve etkinliklere; katılımcı ve/veya müşteri olarak katılım sağlamanız halinde, güvenlik sebepleri de gözetilerek etkinliğin düzenlendiği mekan ve etkinlik sahibinin meşru menfaatleri gereğince doğru bir şekilde bilgilendirilebilmelerini sağlamak maksadıyla yalnızca teyit amaçlı olarak kişisel verileriz işlenmektedir.
 • İş organizasyonumuz kapsamında düzenlenen kongre, etkinlik, konferans ve organizasyonlar bakımından, dışarıdan destek sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişi yetkilisi 3. kişilerin ticari ilişkinin kurulması ve ifası kapsamında gerekli kimlik ve iletişim bilgileri işlenmektedir.
 • Tarafımızca sağlanan hizmet veya aldığımız hizmet neticesinde gerek yasal makbuz (e-fatura/e-arşiv/fiş/makbuz vs.) düzenleme yükümlülüğümüzü yerine getirmek gerekse e-fatura uygulamasına geçmiş olmamız sebebiyle düzenlenen faturaların tarafınıza gönderilmesi gibi nedenlerle kimlik bilgileriniz (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası vs), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, adres, telefon numarası vs.), mevcut olması halinde vergi dairesi, vergi numarası işliyoruz.

 

Yasal Süreçler: Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amaçlarıyla ve kurum içi denetim, iç kontrol ve raporlama, test, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kimlik (ad soyad), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres), fatura, kamera görüntüleriniz, bir hakkın tesisine yönelik olarak taraflar arasında resmi makamlar vasıtasıyla yapılan hukuki yazışmalar kapsamında elde edilen kişisel veriler ve hukuki işlem bilgilerinizi (uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri) işliyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Jandarma gibi yetkili kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; talep edilmesi halinde gerekli denetimlerin sağlanabilmesi maksadıyla faturalar Maliye ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

 • Doğabilecek uyuşmazlıklar bakımından mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti, arabuluculuk gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, kişisel verileriniz yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.
 • Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.
 • Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.
 • Ürün ve hizmet desteği alınan YÜPAŞ’ın çeşitli iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Veri sorumlusu sıfatıyla YÜPAŞ, tarafınız ile olan ticari ilişkilerin tesis edilmesi ve devamlılığının sağlanması kapsamında, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle, ölçülülük ve dürüstlük ilkeleri gözetilerek toplanmakta ve işlenmektedir. 

İşyerimizde veri sorumlusu olarak gerek meşru menfaatimiz gerekse sözleşmesel temeldeki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla güvenliğin sağlanması ve akdi bir durumda yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi belge sağlama yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi amaçlarıyla güvenlik kameraları ile kaydedilen görüntülerinizi kısıtlı bir süre için işliyoruz. YÜPAŞ tarafından anılan işlem bakımından kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebepleri “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”dır.

Ticari ilişki neticesinde fatura düzenlenip, faturaların tarafınıza iletilebilmesi için alınan kimlik ve iletişim bilgilerinizin YÜPAŞ tarafından işlenmesinin hukuki sebebi “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”dır.

YÜPAŞ’ın ana faaliyet konusu olan etkinlik, kongre veya konferans düzenlenmesine ilişkin olarak teknik destek alınmasına ilişkin akdedilen sözleşmeler kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi “bir sözleşmenin kurulması ve veya ifasıyla doğrudan ilgili olması”dır.

YÜPAŞ tarafından düzenlenen kongre, etkinlik veya konferanslara katılım sağlayanların kimlik bilgilerinin işlenmesinin sebebi; etkinlik sahibinin, YÜPAŞ’ın ve mekan sağlayıcı tedarikçinin “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, korunabilir meşru menfaatleri”dir.

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla toplanmakta ve yetkili kurum ile kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde ise aktarılmaktadır.

 

HAKLARINIZ

 

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak YÜPAŞ Yapı Turizm Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak suretiyle iletebilirsiniz.

Adres: Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No: 20 D: 14 - Kadıköy / İstanbul

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

 

YÜPAŞ veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz, Kanun hükümlerine uygun olarak yasal saklama süreleri içerisinde gerekli idari ve teknik tedbirlere uygun olarak işlenmektedir. YÜPAŞ, nezdinde tuttuğu kişisel verileri şirketin hazırlamış olduğu Saklanma ve İmha Politikası gerekliliklerini dikkate alarak, periyodik olarak gözden geçirerek ve kişisel verilerin saklanması için belirtilen kanuni sürenin geçmesi halinde kişisel verileri imha ederek faaliyetlerine devam eder.